ALGEMENE VOORWAARDEN VAST. ADVOCATEN te Amsterdam, KvK nummer 6380360

1.  Vast. advocaten is een maatschap naar Nederlands recht die zich ten doel stelt uitoefening van de advocatuur en aanverwante werkzaamheden. De maatschap Vast. advocaten bestaat uit natuurlijke personen (“partners”). Deze algemene voorwaarden  zijn mede bedongen ten behoeve van de partners, de bij Vast. advocaten werkzame advocaten, overig personeel en door of namens Vast. advocaten voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door Vast. advocaten binnen het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden worden aangegaan met een opdrachtgever, ongeacht of het de (stilzwijgende) bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap Vast. advocaten.

3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten. De opdrachtgever wordt in dat geval bekend verondersteld met de toepasselijke algemene voorwaarden van Vast. advocaten.

4. De gezamenlijke aansprakelijkheid van de maatschap, de partners, de advocaten en de verder voor de maatschap werkzame personen en derden, is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de maatschap wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van de maatschap komt.

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt enig recht op schadevergoeding 12 maanden nadat de schadetoebrengende gebeurtenis is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden en in ieder geval 24 maanden nadat de schadetoebrengende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

6. Vast. advocaten is gerechtigd om voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van deze derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Vast. advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of onrechtmatige daden van deze derden. Vast. advocaten is door opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden en de opdrachtgever vrijwaart Vast. advocaten voor alle aanspraken van derden, de door Vast. advocaten in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

7. Opdrachtgever stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd systeem. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het juist doen uitvoeren van de opdracht. Door het verstrekken van zijn e-mailadres stemt opdrachtgever er mee in dat zijn e-mailadres wordt gebruikt voor het juist doen uitvoeren van de opdracht en het door Vast. advocaten verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor seminars en lezingen.

8. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal het honorarium van Vast. Advocaten worden berekend aan de hand van het gewerkte aantal uren vermenigvuldigd met periodiek door Vast. Advocaten vast te stellen uurtarieven excl. BTW. De tarieven van de bij Vast. advocaten werkzame advocaten variëren afhankelijk van hun ervaring en specialistische kennis. Vast. advocaten is gerechtigd voorafgaand aan of gedurende de uitvoering van de opdracht een depot of voorschot te vragen in verband met toekomstig honorarium en verschotten. Naast het honorarium is de opdrachtgever aan Vast. advocaten verschuldigd de verschotten die Vast. advocaten ten behoeve van de cliënt betaalt.

9. Declaraties van Vast. advocaten dienen binnen 14 dagen te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. Na het verstrijken van genoemde termijn kan Vast. advocaten aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening brengen van 1% per maand.

10. Indien de opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen betaalt of een verlangd voorschot niet is voldaan, is Vast. advocaten gerechtigd haar werkzaamheden direct op te schorten of te staken zonder dat Vast. advocaten daarbij aansprakelijk is voor enige schade die daardoor ontstaat. Vast. advocaten zal de opdrachtgever tijdig informeren indien zij van dit opschortingsrecht gebruik maakt.

11. Indien bij de opdracht wordt gecommuniceerd wordt met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, erkennen partijen dat daar risico’s aan kleven zoals, maar niet beperkt tot, vervorming, vertraging, verdwijning en virussen. Vast. advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. Zowel Vast. advocaten als de opdrachtgever zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht kan worden doen of nalaten ter voorkoming van voornoemde risico’s.

12. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan Vast. advocaten zijn verbonden en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Vast. advocaten zijn betrokken.

13. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Vast. advocaten is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht, waaronder expliciet begrepen de advocatenwet en de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Vast. advocaten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beslecht door de rechtbank te Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van Vast. advocaten om geschillen voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

14. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal. De tekst van de Nederlandse voorwaarden prevaleert boven de Engelse tekst. De voorwaarden liggen voorts ter inzage op het kantoor van Vast. advocaten en worden op verzoek toegezonden. Tevens zijn de algemene voorwaarden te vinden op www.vastadvocaten.nl.