De coronacrisis en de genomen maatregelen raken iedereen. Zo ook de (ver)huurder die een tijdelijke huurovereenkomst woonruimte (ex. artikel 7:271 BW) was aangegaan die binnenkort eindigt. Als gevolg van de huidige maatregelen is het voor huurders (getroffen door het coronavirus of niet) lastiger of zelfs onmogelijk om op zoek te gaan naar andere woonruimte. Verhuurders zullen door de maatregelen te maken krijgen met minder vraag naar woonruimte van huurders.

Een verhuurder die de huurder wil helpen met een (korte) verlenging van de tijdelijke huurovereenkomst, zou onder de huidige wetgeving direct geconfronteerd worden met een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, omdat dit het gevolg is van voortzetting na de overeengekomen tijdelijke termijn. Dit is echter vaak niet de bedoeling van partijen: zij zijn immers niet voor niets een huurovereenkomst voor een bepaalde tijd aangegaan. Om dit scenario te voorkomen is een tijdelijke wet aangenomen: “Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten”.

Tijdelijke huurovereenkomsten voor woonruimte die eindigen in de periode tussen 12 april 2020 en 1 juli 2020, kunnen op basis van de nieuwe (tijdelijke) wet worden verlengd, zonder dat sprake is van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. De huurovereenkomst kan tijdelijk worden verlengd voor 1, 2 of 3 maanden tot maximaal 1 september 2020. Dit kan op verzoek van de huurder of van de verhuurder.

Informatieplicht verhuurder

De verhuurder is op grond van artikel 7:271 BW verplicht om de huurder uiterlijk één maand en ten hoogste drie maanden voor die einddatum schriftelijk te informeren over de einddatum van de huurovereenkomst. Op grond van de nieuwe tijdelijke wet is de verhuurder verplicht om tegelijk met dat informeren de huurder te informeren over de mogelijkheden om de huurovereenkomst te verlengen.

Verzoek huurder binnen 1 week na aanzegging

Binnen 1 week na de schriftelijke aanzegging door de verhuurder, kan de huurder schriftelijk (of per e-mail) om verlenging van de huurovereenkomst vragen bij de verhuurder. De verhuurder kan dit ook zelf aan de huurder voorstellen

Geen verplichting huurder en weigeringsgronden verhuurder

De huurder is niet verplicht om de huurovereenkomst tijdelijk te verlengen. Als de huurder (schriftelijk) instemt met de verlenging, is de huurovereenkomst met de voorgestelde termijn verlengd.

Indien de huurder een verzoek tot een tijdelijke verlenging van 1, 2 of 3 maanden doet bij de verhuurder, zal de huurovereenkomst worden voortgezet met deze voorgestelde periode, tenzij de verhuurder dit binnen 1 week na ontvangst van het schriftelijke verzoek van de huurder schriftelijk weigert. De verhuurder kan het verzoek van de huurder alleen op bepaalde gronden weigeren:

  1. De verhuurder heeft de woning al verkocht en moet deze leveren.
  2. De verhuurder heeft de woning opnieuw verhuurd en de ingangsdatum van de nieuwe huurovereenkomst ligt binnen de termijn van tijdelijke verlenging.
  3. De verhuurder wil de woning zelf betrekken en heeft geen andere woonruimte meer.
  4. De verhuurder wil renoveren, waarbij die renovatie zonder beëindiging van de huur niet mogelijk is, en hij heeft zich contractueel verplicht om daarmee te beginnen.
  5. De verhuurder wil slopen en hij heeft zich contractueel verplicht om daarmee te beginnen.

Ook als een huurder zich niet heeft gedragen zoals een goed huurder betaamt kan de verlenging worden geweigerd door de verhuurder. Afhankelijk van de weigeringsgrond is het aan de verhuurder of de huurder om de weigering bij de rechter te laten toetsen.

Opnieuw aanzeggen einde tijdelijk verlengde huurovereenkomst

Het einde van de verlengde tijdelijke huurovereenkomst zal opnieuw schriftelijk moeten worden aangezegd, anders riskeert de verhuurder alsnog een verlenging van de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten eindigt in principe 1 september 2020. Wanneer de coronamaatregelen worden verlengd, kan de tijdelijke wet ook worden verlengd en kunnen de verlengde huurovereenkomsten ook opnieuw worden verlengd.

Uiteraard staan er diverse specifieke bepalingen en uitzonderingen in de tijdelijke wet, die niet in dit artikel behandeld kunnen worden. Mocht u vragen hebben over uw specifieke situatie, kan kunt u uiteraard contact opnemen.

Tessa Cnossen
Vast. Advocaten
020-2613810
06-42111361
cnossen@vastadvocaten.nl